پارس اير. برقراري. يزد_تهران_يزد. يکشنبه/پنجشنبه از۱۶ديماه ۱۴۰۰سایر اعلانات