***پارس ایر***. تهران _عسلویه_تهران. جمعه هاسایر اعلانات