**هواپیمایی آتا**. بوشهر-مشهد-بوشهر. یکشنبه/دوشنبه/جمعهسایر اعلانات