**هواپیمایی آتا**. ارومیه-مشهد-ارومیه. سشنبه/جمعهسایر اعلانات