**هواپیمایی آتا**. یزد-تهران-یزد. دوشنبه هاسایر اعلانات