**هواپیمایی آتا**. تهران-مشهد-تهران. پنجشنبه هاسایر اعلانات