صدور بلیت برای اتباع خارجی روی پروازهای آتاو پارس ایر غیر مجاز میباشد.ودر صورت صدور باطل
صدور بلیط برای اتباع خارجی روی پروازهای آتا؛ پارس ایر غیر مجاز میباشد.در صورت صدور باطل میگرددسایر اعلانات