صدور بلیت برای اتباع خارجی روی پرواز پارس ایر غیر مجاز میباشد.ودر صورت صدور باطل
صدور بلیط برای اتباع خارجی روی پرواز؛ پارس ایر غیر مجاز میباشد.در صورت صدور باطل میگرددسایر اعلانات