پرواز آتا/پارس ایر صدور اتباع غیر مجاز میباشدسایر اعلانات