پرواز پارس ایر صدور اتباع غیر مجاز میباشدسایر اعلانات