**پارس ایر**. یزد_کیش_یزد. شنب/دوشنبه/چهارشنبه/جمعهسایر اعلانات