**پارس ایر**. شیراز تبریز شیراز. شنبه/سشنبهسایر اعلانات