**هواپیمایی آتا**. تهران بوشهر تهران. دوشنبه/پنجشنبهسایر اعلانات