آدرس ایمیل استرداد بلیتهای هواپیمایی اتا و فلای پرشیا-ساها-پارس
RF.Persianparvaz1@yahoo.comسایر اعلانات