آدرس ایمیل استرداد بلیتهای هواپیمایی اتا و فلای پرشیا-ساها-پارس -
RF.Persianparvaz1@yahoo.comسایر اعلانات