بخشنامه درج شماره تماس مستقیم مسافر
طبق بخشنامه هواپیمایی اتا از تاریخ1401/11/02باید شماره تماس شخص مسافر در سیستم درج گردد.در غیر اینصورت کلیه عواقب به عهده شخص صادر کننده میباشد.سایر اعلانات