بلیت تاخیر بیش از 2ساعت
بلیتهایی که تاخیر بیش از 2ساعت دارند ظرف مدت 2هفته بلیت مهر شده به  اژانس ارسال شود در صورت دیر کرد و عدم تایید ایرلاین مربوطه هیچ مسئولیتی به عهده آژانس نمیباشد با تشکرسایر اعلانات